راهبردهای تجاری در بازارهای رقابتی

راهبردهای تجاری در بازارهای رقابتی

ماهيت تدوين راهبرد عبارتست از مرتبط كردن يك شركت به محيط اطرافش ماهيت رقابت در يك صنعت و چگونگي تدوين راهبرد ها ي رقابتي توسط شركت بستگي به نيروهاي رقابتي موجود در مبادلات بازاري شركت دارد. در مواجهه با نيروهاي رقابتي، اصولا سه نوع راهبرد عمومي براي پيشي گرفتن بر ديگر رقباي يك شركت در صنعت وجود دارد كه از ميان سه راهبرد رهبري در هزينه، راهبرد تمركز، راهبرد تمايز، در اين تحقیق به راهبرد های تمايز و رهبري در هزينه پرداخته شده است.

2-1-3-1) راهبرد تمايز پورتر

در راهبرد تمايز فعاليت هاي شركت بر تهيه و ساخت محصول و يا خدمتي منحصر به فرد متمركز مي گردد. در اين راهبرد شركت تلاش مي كند تا با ارايه محصولاتي منحصر به فرد، قيمتي بالاتر از حد معمول را از مشتريان دريافت نمايد. نكته ديگر آنكه اعمال راهبرد تمايز در توليد محصولات و اثرات آن بر بسته بندي كالاها، در ويژگي هاي خاصي از بسته بندي شركت ها متبلور مي گردد كه از جمله آنان به مواردي هم چون طراحي، اندازه و رنگ مي توان اشاره نمود. اين گونه ويژگي ها به عنوان ويژگي هاي  برانگيزاننده مشتريان در ترغيب و جذب آنان به خريد محصولات بارزتر خواهد بود(ویسون و همکاران، 1386). هدف در راهبرد تمايز  شامل موارد زیر می شود:

  • كسب سهم ويژه اي در بازار
  • فروش به مشتريان خاص
  • وفادار شدن مشتريان به محصول

مقياس راهبرد تمايز شامل تکرار کاربرد نوآوري محصول، تمايل غلبه کردن بر رقبا در بازار، نوآوربودن ، پيگيري رقابت جسورانه و سطح ريسک می باشد . مقياس راهبرد رهبری هزینه ، اندازه گيري گستره حداقل سازي هزينه ها، کاربرد کنترل هزينه در تمام شرکت و جسارت در فرايند تصميم‌گيري را شامل مي شود. ديدگاه اساسي در ايجاد مزيت رقابتي از طريق راهبرد تمايز، معرفي محصولات نوآورانه است که مـنحصر به فردتر از محصولات رقبا هستند‌. راههايي كه شركتها مي توانند محصول يا خدماتشان را متمايز سازند:

1)ظاهر كالا: يكي از راههايي كه مي توان توسط آن روي قوه ادراك و احساس مشتري تاثير گذاشت ايجاد خاصيتي ويژه درظاهر كالا يا خدمات فروشي است.

 2) ايجاد ارتباط بين وظايف مختلف (توسعه خط محصول): يكي ديگر از راههاي ايجاد تمايز در كالا برقراري ارتباط و پيوند بين بخشهاي مختلف در شركت مي باشد. از نمونه اين كاراتصال دو بخش فروش و خدمات رساني در شركت مي باشد(ایرلاند و وب، 2009).

3)تنظيم وقت: معرفي يك محصول جديد فقط در زمان صحيح مي تواند به تمايز آن منجر شود.از آنجا كه دراين راهبرد هدف ارائه محصول جديد پيش از ساير رقبا مي باشد بايد در نظر داشت كه اولين حركتها در اين جهت بايد باتنظيم زمان و سرعت مناسب انجام شود.

4)موقعيت فيزيكي (راحتي دسترسي مشتري): اگر شركت در محلي واقع باشد كه مشتريان بتوانند راحت به كالاي آن دسترسي داشته باشند،اين يك امتياز براي آن شركت در ايجاد تمايزنسبت به رقبا مي باشد.

5) آميختن محصولات: آميختن كالاها يا خدماتي كه توسط يك شركت ارائه مي شود نيز مي تواند به عنوان يك منبع ايجاد تمايز محسوب شود.

6) ارتباط با ديگر شركتها: راه ديگري براي ايجاد تمايز كالا برقراري ارتباط بين محصولات يك شركت و كالاها و خدمات شركتهاي ديگر مي باشد .به عنوان مثال ارتباط بين شركتهاي توليد كننده كارتهاي اعتباري و شركتهاي بيمه.

7) شهرت و اعتبار: يكي از قويترين پايه هاي ايجاد كالايي متمايز ميزان شهرت و اعتبار شركت و كالاها و خدمات ارائه شده آن است. شهرت اغلب به سختي بوجود مي آيد اما پس از ايجاد تا مدتهاي طولاني باقي مي ماند.البته توان يك شركت در توسعه،حفظ و افزايش شهرت و اعتبارش به تجربيات مصرف كنندگان در مورد كالاها و خدمات آن برمي گردد.

8) ساخت سفارشي كالا: كالاها به ميزاني كه طبق سليقه مشتري يا براساس نيازهاي قشر خاصي
از مشتريان تهيه گردند نيز متمايز مي شوند.

9) پيچيدگي كالا

10) بازاريابي مصرف كننده

11) كانالهاي توزيع

12)خدمات و پشتيباني(ایرلاند و وب[1]، 2009).

[1] Ireland  & Webb