خطر نداشتن درک و فهم نیازهای روانشناختی کودکان و نوجوانان