ابعاد مسئولیت اجتماعی

ابعاد مسئوليت اجتماعی شرکت ها و جايگاه مسئوليت اجتماعی :

1- مسئوليت اقتصادی:

نخستين بعد مسئوليت سازمان ها،بعد اقتصادی است که در آن فعاليت ها و اقدامات اقتصادی مد نظر قرار  می گيرد . به عبارت ديگر مسئوليت اوليه هر بنگاه اقتصادی کسب سود است. در حقيقت اهداف اوليه سازمانی در اين بعد مورد توجه قرار می گيرد.

2- مسئوليت قانونی:

دومين بعد مسئوليت سازمان ها بعد قانونی (حقوقی )است و سازمان ها ملزم می شوند که در چارچوب قانون و مقررات عمومی عمل کنند.جامعه اين قوانين را تعيين می کند و کليه شهروندان و سازمان ها موظفند به اين مقررات به عنوان يک ارزش اجتماعی احترام بگذارند. بعد قانونی مسئوليت اجتماعی را “التزام اجتماعی ” نيز می گويند.

 

 

 

3- مسئوليت اجتماعی:

سومين بعد مسئوليت سازمان ها بعد اجتماعی است که مجموعه وظايف و تعهداتی است که سازمانها بايد در جهت حفظ و کمک به جامعه با نگرش همه جانبه و رعايت حفظ وحدت و مصالح عمومی کشور انجام دهند.

4- مسئوليت اخلاقی:

چهارمين بعد مسئوليت سازمان ها ، بعد اخلاقی است .از سازمان ها انتظار می رود که همچون ساير اعضای جامعه به ارزش ها ، هنجارها ، اعتقادات و باورهای مردم احترام گذاشته و شئونات اخلاقی را در کارها و  فعاليت های خود مورد توجه قرار دهند .بعد اخلاقی مسئوليت اجتماعی را ” پاسخ گويی اجتماعی” می گويند.

2-5  سير تکامل تدريجی مسئوليت اجتماعی