آیا تاثیرات کلی سازمانی سیستم های اطلاعاتی را میدانید ؟

تاثیرات سازمانی سیستم های اطلاعاتی:

با ایجاد و ظهور سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها، ایجاد و دگرگونی در کارها، مهارت، مدیریت و ساختار سازمان به وجود آمد. دیدگاه های متفاوتی در مورد تاثیرات سازمانی سیستم های اطلاعاتی وجود دارد:

کاربر پایه دانش: کشورهای پیشرفته کنونی از آغاز سده بیست میلادی به اقتصاد بر پایه کشاورزی در صنعت پشت کردند و به اقتصاد بر پایه خدمات و اطلاعات روی آوردند، چهار عامل در این دگرگونی تاثیر داشتند:

  1. انتقال گسترده صنایع تولیدی به کشورهای آسیایی و دیگر نقاط در حال توسعه
  2. پیشرفت پر شتاب فرآورده هایی که برای ساخت به حجم گسترده ای از دانش و اطلاعات نیازمندند.
  3. در بخش کارهای یدی جا برای کارکنان فرهیخته و دانش آموخته باز شد، کسانی که با دستگاه های رایانه ای تولید را کنترل می کنند، جانشین استادکاران پیشین می شوند.
  4. سازمان های نوینی به وجود آمدند که بنیان آنها بر کارهای دانش بر است، در واقع سازمان های امروزی به سمتی می روند که در آنها دانش و اطلاعات به عنوان مواد اولیه کار محسوب می شوند. (لاودن و لاودن ،1382)

تغییر نقش افراد:

باتوزیع اطلاعات در سازمان هر یک از افراد دارای اختیاراتی می شوند که می توانند بر مبنای آن اختیارات به اداره کارهای خود بپردازند، در واقع به جای کنترل افراد از سطوح بالای سازمان، کنترل در سطح سازمان گسترده می شود؛ و افراد می توانند با توجه به اهداف بهره وری و معیارهای کیفیت در مورد زمان و چگونگی انجام کارها تصمیم بگیرند. (همر[1]،1377)

بدست آوردن توان پیش بینی:

با استفاده از سیستم های اطلاعاتی می توان به شناخت ظرفیت بازار برای یک محصول یا خدمت جدید پرداخت، و در سایه پیشرفت روز افزون صنعت، کالا و خدماتتی به بازار ارائه می شود که قبلا سابقه نداشته است و برای اینکه بدانیم آیا بازار از این فرآورده استقبال می کند یا نه نیاز است به سنجش بازار پرداخت که IT این امکان را فراهم می کند.

ساختار سازمانی تخت تر:

سیستم های اطلاعاتی به خاطر افزایش بهره وری و کنترل مدیران، حیطه کنترل گسترده تر را مجاز می داند، سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها  اجازه می دهد تا دانش متخصصان را تخت کنترل درآورند و نیاز به تخصص های غنی را در سازمان کاهش می دهد، کنترل که در سطح سازمان گسترده تر می شود در واقع به واسطه یکسری معیارها صورت می گیرد.

با بکارگیری سیستم های اطلاعاتی ساختار سازمانی همانند هرمی می شود که تمامی تصمیمات در راس آن گرفته می شود، با وارد شدن سیستم های اطلاعاتی به سازمان، اغلب مدیران میانی که نقش رابط بین مدیران ارشد و سطوح عملیاتی را دارند، حذف می شوند و ساختار سازمان T شکل می شود.با نهادینه شدن و گسترش IS در سازمان، ساختار سازمان شکل لوزی به خود می گیرد و اطلاعات به شکلی پیوسته از هر سو جمع می شود، .و در سطوح سازمان جریان می یابد. ( لاودن، لاودن،1382)